Bản tin pháp chế số 1 năm 2021

BẢN TIN PHÁP CHẾ CÔNG TY TNHH MINH GIANG

Số: 01/2021

Trong lần ấn bản này, bộ phận pháp chế Công ty TNHH Minh Giang sẽ gửi đến những thông tin nổi bật về:

  1. Lĩnh vực đất đai: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
  2. Lĩnh vực xây dựng: Các văn bản  hướng dẫn thi hành Luật xây dựng sửa đổi.
  3. Lĩnh vực nhà ở: Chính phủ ban hành quy định sửa đổi, bổ sung Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở năm 2014. Một số nội dung cần chú ý.
  4. Tổng hợp những văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong Quý I/2021 liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; và
  5. Tổng hợp các nội quy, quy định, thông báo của Công ty và Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên được ban hành trong Quý I/2021.

Bộ phận pháp chế - P.TCHC trân trọng giới thiệu tới các phòng/ban, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty.

Mời quý khách xem thông tin chi tiết tại đây