Bản tin pháp chế số 2 năm 2020

BẢN TIN PHÁP CHẾ CÔNG TY TNHH MINH GIANG

Số: 02/2020

Trong lần ấn bản này, bộ phận pháp chế Công ty TNHH Minh Giang sẽ gửi đến những thông tin về:

  1. Điểm mới của Luật xây dựng sửa đổi bổ sung , nội dung cụ thể liên quan đến:
    1. Thẩm định thiết kế xây dựng
    2. Cấp giấy phép xây dựng.
  2. Một số điểm mới nổi bật của Bộ luật lao động năm 2019 và Luật doanh nghiệp 2020;
  3. Tổng hợp những văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong Quý IV/2020 liên quan đến hoạt động sản xuất kinh của Công ty; và
  4. Tổng hợp các nội quy, quy định, thông báo của Công ty và Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên được ban hành trong Quý IV/2020.

Bộ phận pháp chế - P.TCHC trân trọng giới thiệu tới các phòng/ban, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty.

Mời quý khách xem thông tin chi tiết tại đây